Gebruiksvoorwaarden – Huisartspraktijk Holwerd aan Zee – Holwerd

Welkom bij Zee van Zorg

Huisartsenpraktijk Holwerd aan Zee

  • Uw medicijnen worden vanaf 6 september weer dagelijks bij u bezorgd!
  • Invaller bezorger medicatie gezocht voor vakantieperiodes, ca 2-3 uren per dag.

Voor informatie over de griepvaccinatie klik hier

Voor informatie over de Corona herhaalprik klik hier


Dokters: Zwarts en Wouters-Kiewiet

Telefoonnummer: 0519-561301
Toets 1: Spoedgeval
Toets 2: Afspraak maken
Toets 3: Receptenlijn
Toets 4: Als u huisarts of specialist bent
Toets 5: Voor onze openingstijden
Voor afspraken kunt u tussen 08.00-10.00u bellen met de assistente.
Voor uitslagen en overige zaken kunt u bellen tussen 13.00-14.00u.

Avond - nacht - weekenddiensten

waarneming geregeld via Dokterswacht Friesland
tel. 0900-1127112

Huisartspraktijk Holwerd aan Zee
Elbasterweg 2 9151 KP Holwerd

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Huisartspraktijk Holwerd aan Zee. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Huisartspraktijk Holwerd aan Zee is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Huisartspraktijk Holwerd aan Zee mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Huisartspraktijk Holwerd aan Zee heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Huisartspraktijk Holwerd aan Zee u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Huisartspraktijk Holwerd aan Zee.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Huisartspraktijk Holwerd aan Zee constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Huisartspraktijk Holwerd aan Zee zelf ingrijpen om de overtreding te beƫindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Huisartspraktijk Holwerd aan Zee zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Huisartspraktijk Holwerd aan Zee gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Huisartspraktijk Holwerd aan Zee gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Huisartspraktijk Holwerd aan Zee dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Huisartspraktijk Holwerd aan Zee, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Huisartspraktijk Holwerd aan Zee aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Huisartspraktijk Holwerd aan Zee.
5.3
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee is gerechtigd de overeenkomst te beƫindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Huisartspraktijk Holwerd aan Zee gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Huisartspraktijk Holwerd aan Zee is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Huisartspraktijk Holwerd aan Zee is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Huisartspraktijk Holwerd aan Zee schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.